چگونگی گزارش کارورزی مدیریت دولتی

قالب گزارش کارورزی شما باید به شکل زیر باشد:

 

 

الف) فهرست

 

 ب) تاریخچه ای از سازمانی که در آن مشغول کارآموزی هستید.

 

 ج) مبانی نظری و مشاهدات

مبانی نظری شامل تحقیقی مختصر (3-2 صفحه برای هر مورد کافیست)حول مورد های زیر به صورتی که موضوع (مورد) را بیان کند.

 

 ج-1- مدیریت منابع انسانی

 

ج-1-1- مباحثی پیرامون: تامین منابع انسانی، بهسازی و پرورش منابع انسانی، نگهداری منابع انسانی، حقوق و مزایا و جبران خدمت، بکارگیری موثر منابع انسانی.

 

ج-1-2- مشاهدات شما در سازمان مربوطه حول مورد هایی که در مبانی نظری آنها را بحث کرده اید. (بحث کنید).

 

 ج-2- رفتار سازمانی

 

ج-2-1- مباحثی پیرامون: مدیریت رفتار فردی، انگیزش و رفتار، مدیریت رفتار گروهی، ویژگی های اساسی گروه ها و پویایی گروهی و میان گروهی، مدیریت فراگردهای رفتار سازمانی مثل فراگرد ارتباطات در سازمان، رابطه بین و شغل و سازمان (تناسب شخص با سازمان p-o-fit).

 

ج-2-2- مشاهدات شما در سازمان مربوطه حول مورد هایی که در مبانی نظری آنها را بحث کرده اید. (بحث کنید).

 

 ج-3- فرهنگ سازمانی

 

ج-3-1- مباحثی از قبیل: تعریف فرهنگ سازمانی و عناصر آن، جامعه پذیری، تغییر فرهنگ و ... .

 

ج-3-2- مشاهدات شما در سازمان مربوطه حول مورد هایی که در مبانی نظری آنها را بحث کرده اید. (بحث کنید).

 

 ج-4- ساختار سازمانی

 

ج-4-1- شکل ساختاری سازمان، تقسیم کار، حیطه نظارت، تمرکز، مسئولیت و اختیار، ساختارهای تخت و ساختارهای بلند و ... .

 

ج-4-2- مشاهدات شما در سازمان مربوطه حول مورد هایی که در مبانی نظری آنها را بحث کرده اید. (بحث کنید). چارت سازمان مربوطه را رسم کنید و در مورد تخت یا بلندی ساختار آن بحث کنید.

 

 ج-5- بودجه

 

ج-5-1- تعاریف بودجه و بودجه ریزی، سازمانهای درگیر با امر بودجه ریزی (تهیه سند بودجه، تصویب، اجرا، نظارت وکنترل بر اجرا)، اهمیت بودجه و ... .

 

ج-5-2- مشاهدات شما در سازمان مربوطه حول مورد هایی که در مبانی نظری آنها را بحث کرده اید. (بحث کنید).

 

 ج-6- مدیریت استراتژیک

 

ج-6-1- مباحثی پیرامون: مفاهیم و تعاریف مدیریت استراتژیک، بررسی محیطی، بررسی داخلی یا تجزیه و تحلیل سازمانی، نقاط ضعف و نقاط قوت و فرصت ها و تهدیدها، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل.

 

ج-6-2- مشاهدات شما در سازمان مربوطه حول مورد هایی که در مبانی نظری آنها را بحث کرده اید. (بحث کنید).

 

د) بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد.

 

ضمنا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را حول محور دروس در قسمت نظرات بنویسید.

/ 0 نظر / 338 بازدید