فرصت

جهان هستی یعنی فرصت ها .به بیان دیگر در جائیکه زندگی میکنیم احاطه شده ایم از فرصتها .

* افرادی هستند که حتی فرصت را در بشقاب میگذاریم و تقدیمشان میکنیم بااین وجوداستفاده نمیکنند.

* افرادی هستندکه دنبال پیدا کردن فرصتها نستند، هنگامی هم نشانی فرصتی بآنها داده میشود استفاده نمیکنند.

* افرادی هستند که گرچه خود درجستجوی فرصت نیستنداما وقتی فرصتی به انها داده شود از ان استفاده مینمایند.

* افرادی هستند که شکارچی فرصتها هستند و خوب هم از آنها بهره میبرند.

اکنون خودتان را ارزیابی کنید و ببینید جزو کدام دسته هستید و - مفهوم خوش شانس و بدشانس را برای خود بنویسید.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید