هنری فایول"پدر مدیریت عملیاتی مدرن "

هنری فایول: (1841-1925) در استانبول ترکیه بدنیا آمد.

فایول را پدر مدیریت عملیاتی مدرن می نامند. وی پنج عملکرد عمده مدیران (برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل) را مطرح کرد. او در کتاب خود به نام "مدیریت عمومی و صنعتی" که در سال 1917 چاپ شد، 14 اصل مدیریت را مطرح نمود، که بعدها به اصول چهارده گانه مدیریتی فایول معروف شد.

/ 0 نظر / 20 بازدید